ထိုက္သင့္ေသာ သီးႏွံေစ်းႏႈန္း တြင္ရွိေနေစရန္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ သက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိ (ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ေစ်းကြက္ဝင္ မ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးသန့္မ်ား စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ရန္လိုအပ္)

(ေနျပည္ေတာ္  ဇူလိုင္ ၂၂)
 စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအး တို႔သည္ ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပေသာ ေရႊဆည္ ေရာင္ျခည္ ဆန္ စပါးအထူးျပဳကုမၸဏီ ႐ံုးခန္းဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ကုမၸဏီဆိုင္းဘုတ္ကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ႐ံုးခန္းအတြင္း ခင္းက်င္း ျပသ ထားေသာ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး ႏွင့္ သီးႏွံရြက္ဖ်န္းအား တိုးေဆးတို႔ကို ၾကည့္႐ႈ ၾကသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔သည္ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပ ေသာ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဆည္ ေရာင္ျခည္  ဆန္စပါးအထူးျပဳ ကုမၸဏီ လီမိတက္မွ ေတာင္သူ မ်ားအား သြင္း အားစု  ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔  တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားၾက သည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ (၇ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိ သည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ျမင့္မားေရးကို အဓိကဦး တည္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္ လုပ္သည့္ သီးႏွံမ်ားထိုက္သင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းတြင္ ရွိေနေစရန္အတြက္ သီးႏွံ မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္အခြန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ သက္သာေအာင္ ကူညီေပးျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဆန္၊ ပဲမ်ဳိးစံု၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ေရာ္ဘာစသည့္ လယ္ယာထြက္သီးႏွံမ်ားကို ျပည္ပတင္ ပို႔ရာတြင္ ယခင္က ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ခြန္ (၈)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဝင္ေငြခြန္(၂) ရာခိုင္ႏႈန္း စုစုေပါင္း(၁ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနရာမွ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (၈)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ စတင္ၿပီး ကင္း လြတ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လယ္ယာက႑ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ကို အေထာက္ အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ တာင္သူမ်ား ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာ  ဝယ္ယူ     သံုးစြဲ ႏိုင္ေရးအတြက္   ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာ ႏွင့္ လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္း မ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း အေပၚ က်သင့္ မည့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွစၿပီး ကြင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း သည္ ထိုက္သင့္သည့္ ေစ်းႏႈန္း တိုးျမႇင့္ရ ရွိေရးအတြက္ သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္း လမ္းျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  အဓိက လယ္ယာ ထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္  သီးႏွံျဖစ္ ေသာ ဆန္စပါးကို ျပည္တြင္း စားသံုး မႈဖူလ ံုပိုလွ်ံေစၿပီး ျပည္ပ တင္ပို႔ရာတြင္ လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္  ေစ်းကြက္ အႀကိဳက္၊ ေစ်းကြက္ဝင္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိး သန္႔မ်ားစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ားကို မ်ဳိးမွန္၊ စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္မွန္၊ သြင္းအားစု မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္  နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး စိုက္ ပ်ဳိးျခင္းမွ စတင္၍ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သည္အထိ  Supply Chain  Mechanism  တစ္ခုလံုး၌ ေတာင္သူ၊ ကုန္သည္၊ ကုမၸဏီ၊ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တို႔ ဟန္ခ်က္ ညီညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားရန္လိုအပ္ ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။
တိုင္းေဒသ ႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တန္႔ ဆည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေတာင္သူမ်ား၊ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ဆန္စပါး ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ၾသဘာ လုပ္ငန္းစု ကုမၸဏီက ပူးေပါင္း ဦးေဆာင္ၿပီး ေရႊဆည္ ေရာင္ျခည္  ဆန္စပါး အထူးျပဳ ကုမၸဏီ စတင္ဖြဲ႕စည္း ျခင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕၏ ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေပၚထြန္းေစမည့္ ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတာဝန္ကို စတင္တာဝန္ယူၿပီးသည့္ အခ်ိန္ကစၿပီး ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးကို ရည္ရြယ္၍ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။
  ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက ေတာင္သူမ်ားအား စိုက္ ပ်ဳိးေရးသြင္း အားစုမ်ား ေပးအပ္ၾကၿပီး ေတာင္သူ တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာ ၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ေရႊဆည္ ေရာင္ျခည္ ဆန္စပါး အထူးျပဳ ကုမၸဏီက တန္႔ ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ မဟာသီရိကန္  ျပဳျပင္ တူးေဖာ္ရန္ အတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း ႏွစ္ရာကို မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာက ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ မဟာသီရိကန္ ျပဳျပင္ေရး ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက လက္ခံသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔သည္ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ မဟာသီရိကန္ ျပဳျပင္ တူးေဖာ္ေနမႈ တို႔ကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။   
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s